خدمات قابل ارایه در آزمایشگاه
By: Admin 2015.08.22

خدمات قابل ارائه در آزمایشگاه سوسوز مشهد:

آزمون فشار هیدرواستاتیک                     Hydrostatic Pressure Test


آزمون فشار هیدرو استاتیک و ترکیدگی یکی از پارامترهای مهم بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی لولههای ترموپلاستیک جهت تعیین استحکام فشاری لولههای تحت فشار و تعیین طول عمر این لولهها برای دورههای استفاده طولانی مدت در دماهای مختلف بوده و مطابق استاندارد ISIRI 12181-1  انجام می گردد. به کمک این آزمون میتوان به خواص و کیفیت فشاری و طول عمر آنها پی برد .
آزمایشگاه سوسوز مشهد با داشتن دستگاه فشار هیدرواستاتیک و کپ های سایزهای مختلف قابلیت انجام آزمونهای فشار، مربوط به لولههای پلیپروپیلن و پلی اتیلن را مطابق با استانداردهای مربوطه دارا میباشد.
 این آزمون به دو صورت انجام میشود :

 الف ) کوتاه مدت:

 در این آزمایش نمونه لوله پس از غوطه ورشدن در حوضچه آب در دمای 20 درجه سانتیگراد به مدت 1 ساعت، تحت فشار داخلی ثابتی قرار داده میشوند که بعد از این مدت نباید در آن هیچگونه ترک، شکستگی، تورم و یا هر گونه نقصی ایجاد شود.

ب ) بلند مدت:

 در این آزمون نمونه به مدت 165 ساعت و در دمای  95 درجه سانتیگراد تحت فشار قرار گیرد. بعد از این مدت نباید هیچگونه ترک، ترکیدگی، باد کردگی، تورم موضعی، نشتی و ترکهای موئی و یا هر گونه نقصی مشاهده شود.

 

آزمون ترکیدگی لوله (برست)                             Burst Test

در این آزمون نمونههای لوله مطابق با استاندارد ASTM D 1599 در حوضچهای با دمای ثابت 23 درجه سانتی گراد شناور شده سپس تحت فشار داخلی افزاینده قرار میگیرد، به گونهای که در طی زمان 60 الی 70 ثانیه، دچار تورم و پس از ان ترکیدگی گردد.  لوله پس از آزمون اگر بر روی آن ترکیدگی به صورت نوک منقاری مشاهده شود، از نظر کیفیت مواد مورد تایید میباشد.
در حال حاضر این آزمون در آزمایشگاه سوسوز مشهد بر روی لولههای پلی اتیلن و پلی پروپیلن قابلیت انجام را دارد.
دستگاه مورد استفاده برای این ازمون همان دستگاه تست فشار هیدرواستاتیک میباشد.

 

آزمون میزان عبور نور                                 Opacity meter

چناچه ضريب عبور نور از جداره لوله کمتر از 0/2 % باشد، امکان رشد و تکثير ميکروارگانيزم و جلبک در محيط وجود ندارد. این آزمون در حال حاضر در ازمایشگاه سوسوز مشهد مطابق استاندارد EN 578،
انجام مي گيرد.
   

 

آزمون شاخص جریان مذاب                         Melt Flow Index test

نرخ جریان مذاب معياري از ويسكوزيته‌ يك‌ پليمر ترموپلاستيك‌ در دما و فشار مشخص‌ است‌ كه‌ تابعي‌ از وزن‌ ملكولي‌ پليمر مي‌باشد. بطور مشخص مقدار گرم يك پليمر ترموپلاستيك كه در اثر فشار حاصل از يك وزنه معين در درجه حرارت مشخص از يك داي در مدت زمان 10 دقيقه عبور نمايد را نرخ جريان مذاب آن پليمر (gr/10min) میگويند.
در حال حاضر این آزمون برای مواد اولیه و محصولات تولیدی اعم از لوله و اتصالات در آزمایشگاه سوسوز مشهد مطابق استاندارد INSO 6980-1,2 انجام میشود.

کالریمتری روبشی تفاضلی            Differential Scanning Calorimetry

 

آنالیز حرارتی نمونههای پلیمری با استفاده از دستگاه DSC انجام میشود. از کاربردهای DSC میتوان به تعیین دمای انتقال شیشه ای(Tg)  و دمای لاستیکی شدن (Glass-Rubber)، بررسی رفتار کریستالیزاسیون، تعیین رفتار ذوب، تعیین خلوص مواد، بررسی انتقالات فازی، گرمای تبخیر و میعان، بررسی واکنشهای شیمیایی و سینتیک آنها، میزان آمورف بودن و چند ریختی، پایداری حرارتی، ظرفیت گرمایی ویژه، پیشینه حرارتی و تاثیر مواد نانو بر روی رفتار حرارتی کامپوزیتهای پلیمری اشاره نمود.
 در حال حاضر دستگاه DSC موجود در آزمایشگاه قابلیت اندازهگیری پارامترهای مورد تقاضا از طرف مشتری را دارا میباشد.

 

 

آزمون تعیین زمان القای اکسیداسیون                Oxidation Induction Time

 

از جمله پارامترهای مهم در تبیین کارایی مواد و قطعات پلیمری زمان اکسیداسیون القایی است. این آزمون یک اندازه گیری کیفی درجه پایداری مواد مورد تحت اتمسفر گاز اکسیژن آزمایش میباشد که میتوان به عنوان یکی از آزمونهای کنترل کیفی مواد اولیه برای نمایش سطح پایداری آمیزه پلی اولفین قبل از اکسترود شدن و نیز پس از تولید در مرحله کاربرد نهایی و تحت شرایط محیطی مانند نور خورشید به کار رود. سینتیک واکنش اکسیداسیون تابع دما و ویژگیهای ذاتی افزودنیهای موجود در نمونه است. ازمایشگاه سوسوز مشهد با داشتن دستگاه کالریمتری روبشی تفاضلی DSC قابلیت انجام این آزمون مطابق استاندارد ISIRI 7186-6 برای تمامی پلی اولفینها را دارا میباشد.

 

 

آزمون تعیین چگالی                                        Density Test

 

چگالی نسبت‌ جرم‌ به‌ حجم‌ یک‌ ماده‌ (در دمای‌مشخصی را گویند که‌ برحسب‌ گرم‌ بر سانتی متر مکعب‌ بیان‌ می‌شود. چگالی مواد اولیه و نیز چگالی محصول به روش غوطه ور سازی با استفاده از ترازوی دقیق و سیالی با دانسیته معین، مطابق استاندارد ISIRI 7090-1 و یا ISO 1183 تعیین می‌شود. این‌ خاصیت‌ برای‌ تشخیص‌ یکنواختی‌ در یک‌ نمونه‌ نیز می تواند مفید باشد

آزمون بازگشت حرارتی                            Reversion Longitudinal Test

 

در اين آزمون نمونهای از‌ لوله PP مطابق استاندارد ISIRI 7175-3 به طول تقريبي 20 سانتي متر درون آوني، با سيرکولاسيون هواي داغ در دمای 135 درجه سانتی گراد به مدت 1 ساعت  قرار داده میشود. و پس از آزمون و سرد شدن در دمای محیط تغییرات طولی نمونه در اثر این حرارت دهی با کولیس اندازه گیری میشود. حداکثر درصد تغییرات مجاز مطابق استاندارد ISIRI 6314-2 2% میباشد. قابلیت انجام ین آزمون برای لولههای پلی پروپیلن و PE در آزمایشگاه سوسوز نیز وجود دارد.


 

آزمون ضربه چارپی                            Charpy Impact Test

در این آزمون انرژی جذب شده توسط نمونه هنگام مستقیماً توسط دستگاه اندازه گیری می شود. اساس آزمون به این صورت است که نمونه مورد اصابت ضربه پاندول با وزنه ۱۵ ‍‍ژول قرار گرفته و شکست یا عدم شکست و نیز مقدار انرژی جذب شده اندازه گیری میگردد. به وسیله آزمایش ضربه در دماهای مختلف میتوان دمای تبدیل رفتار از ترد به نرم ماده را نیز تعیین کرد. نوع چکش، ابعاد نمونه و روش آزمون مطابق استاندارد ISO 9854 مشخص شده و در ازمایشگاه انجام میشود. برای  لوله هاي پلي پروپلين دماي آزمون ضربه صفر درجه سانتي گراد در نظر گرفته شده است .

 

آزمون تعیین درصد دوده و فیلر    ِِDetermination of Carbon black Content Test

به منظور تعیین درصد دوده و فیلر در كامپاند پلی اتیلن مشكی یا مستربچ مصرفی از کوره الکتریکی به همراه تجهیزات جانبی استفاده می شود. در این روش مطابق با استاندارد ASTM D 1603 و یا استاندارد ملی 2-7175 نمونه حرارت دهی شده و پس از سوختن پلیمر زمینه، خاکستر باقیمانده وزن می شود.

 

آزمون اندازهگیری ابعاد                     Circometer Dial Caliper Gauge

 

در ازمایشگاه سوسوز ابعاد (قطرخارجي ، ضخامت ،دايره واربودن مقطع،تلرانسها) به طور پيوسته طبق استانداردهاي ISIRI 7175-1 ,ASTM D 2122 , ISO 3126  بوسيله کوليس، محيط سنج و ضخامت سنج توسط تکنسينها اندازه گيري مي شود. درصورت هر گونه خروج از محدوده مجاز، محصولات از خط بسته بندي حذف و به قسمت ضايعات انتقال داده مي شود. اين اندازه گيري ها حداکثر درفواصل زماني يک ساعته انجام مي گيرد.